Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 20 Ιουνίου 1922

Ειδήσεις

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 20 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ενώ συνεχίζονται οι συσκέψεις ‘’διά τον καταρτισμόν του σχδίου της πολιτικοστρατιωτικής δράσεως’’ προκειμένου να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες ‘’η απόφασις του έθνους διά την επίμαχον Μικρασίαν’’, η δίκη της Λαμίας εναντίον των Δημοκρατικών και η επερχόμενη εκ νέου επιβολή στρατιωτικού νόμου απασχολούν την κοινή γνώμη…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ ‘’ΧΡΟΝΟΥ’’

«Η Αγγλία ζητεί παρά της Γαλλίας να εκλέξη μεταξύ δύο αποφάσεων. Ή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία θα απευθυνθώσιν εκ νέου εις τας Κυβερνήσεις της Αγκύρας, των Αθηνών και της Κωνσταντινουπόλεως, προσκαλούσαι τας Κυβερνήσεις ταύτας να δεχθώσιν εντός προθεσμίας τινός, τας προτάσεις ειρήνης τας διατυπωθείσας την 29ην Μαρτίου υπό της Διασκέψεως των Παρισίων. Ή η Γαλλία θα κρίνη άσκοπον να προν=βή εις το νέον τούτο διάβημα, οπότε δέομ να εγκαταλειφθή πάσα διπλωματική ενέργεια αναληφθείσα υπό της Διασκέψεως των Παρισίων […] Τοιαύτη η αγγλική πρότασις»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΤΕ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΑΣ

«Η ανατροπή του σημερινού κυβερνητικού συγκροτήματος και αι άλλαι ανατροπαί, τας οποίας θα επιδιώξουν οι Βενιζελικοί μετ΄αυτήν, κατά δύο μόνον τρόπους δύναται σήμερον να επιδιωχθή. Ή διά της ενεργείας εκλογών. Ή διά της βίας. […] Το εξωτερικόν ζήτημα θα λυθή, καλώς ή κακώς, από το σημερινόν καθεστώς της Χώρας, όσον και αν δεν το επιθυμούν οι Βενιζελικοί. Διότι ούτε εκλογαί θα γίνουν προ του τερματσιμού του πολέμου, όπως αναγνωρίζουν και οι ίδιοι πλέον. Η δε απόπειρα της βιαίας ανατροπής, εάν αποπειταθή, θα συντριβή εις την πρώτην εκδήλωσίν της»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΜΙΣΟΣ

«Η δίωξις αναμφισβήτως δεν επιφέρει το αποτέλεσμα της τρομοκρατήσεως, τουναντίον φανατίζει περισσότερον, αι ιδέαι εν τη διώξει ήντλησαν πάντοτε την ρώμην και την ορμήν της επικρατήσεως. Αλλ’ είνε φοβερόν να εντείνεται το μεταξύ των αντιμαχομένων πολιτικών μερίδων χάσμα δι’ υποδαυλισμών του μίσους. Πάντες όσοι ευρύνουν την άβυσσον προσφέρουν –ας το εννοήσουν- την χειρίστην των υπηρεσιών εις την χώραν»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ

«Σήμερον άρχεται εν Λαμία η δίκη των Δημοκρατικών. Άρχεται υπό συνθήκας πρωτοφανείς εις τα δικαστηριακά χρονικά της χώρας. […] Το δικαστήριον της Λαμίας (…) τοποθετείται ως όργανον της καθεστωτικής αστυνομίας, όργανον πιέσεως, τρομοκρατίας, εκδικήσεως, καταλύσεως των ελευθεριών. […] Απέναντι της καταστάσεως ταύτης εν καθήκον επιβάλλεται εις τους κατηγορουμένους, να μην απολογηθούν. Διά να μη συμπράξουν εις την οικτράν διακωμώδησιν πάσης ιδίας δικαιοσύνης»

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
 • Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«¨Η υτή Κυβέρνησις αντιμετωπίζει σήμερον μετά εν έτος, το βέβαιον ενδεχόμενον της εφαρμογής ολοκληρωτικώς του στρατιωτικού Νόμου […] Είνε πιθανόν η Κυβέρνησις, ήτις φέρει τας ευθύνας, να βλέπη καλλίτερα τα πράγματα […] Αλλά περί τούτου έχει υποχρέωσιν να πείση και το Έθνος και θα το πείση ότι εύρηται εν δικαίω, ουχί διά της σιγής, ουχί διά της απολυταρχικής εκβιάσεως του νόμου από την Συνέλευσιν, αλλά διά της εκθέσεως των λόγων, οίτινες φέρουν αυτήν εις την ανάγκην αυτού του μέτρου»

 • ΕΠΑΦΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΛΛΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

«Διότι απάτη λέγεται, αν όχι προδοσία, η μη τήρησις της υποσχέσεως προς λαούς, ους ηθέλησες και εζήτησες ως συμμάχους, εφόσον είχες την ανάγκην των και είτα τους παραδίδεις δεμένους χειροπόδαρα εις την διάθεσιν του Τούρκου, τον οποίον ήθελες να εξοντώσης όταν εζήτεις την συμμαχίαν. Τοιαύτην ανήθικον πράξιν εν τη πολιτική δεν είχε προΐδει ουδ’ αυτός ο Μακιαβέλης, ο χάριν της Ιταλικής ενότητος εξενεγκών τα πλέον παρακεκινδυνευμένα πολιτικά αξιώματα»

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝ

«Αι τελευταίαι επιχειρήσεις εις τον Εύξεινον Πόντον δεν άκαμαν καλήν εντύπωσιν εις το εξωτερικόν.  [… Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιτροπή, η οποία θ’ ανακρίνη εν Πόντω διά τας θηριωδίας των Κεμαλικών κατά των Χριστιανών, δεν θα ημπορέση παρά να καυτηριάση τα αναμφισβήτητα αίσχη των Τούρκων. Επιβάλλεται όμως απαραιτήτως όπως η άλλη επιτροπή, η οποία θ’ ανακρίνη διά τας δήθεν ιδικάς μας υπερβασίας εν τη περιοχή της Σμύρνης διατρανώση ενώπιον του κόσμου ολοκλήρου ότι ουδέν απολύτως παρατράγωδον εσημειώθη εκεί, όπου, εγκατασταθείς υπό της Ελληνικής λόγχης, κυβερνά ο Ελληνικός πολιτισμός»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΙΠΤΕΙ, ΠΙΠΤΕΙ, ΠΙΠΤΕΙ !!
 • ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

ΤΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

 • ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΝ ΕΠΛΗΡΩΣΑΜΕΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΔΑΣΜΟΙ – ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ – ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Ο ΣΑΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
 • ΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
 • ΟΙ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ – ΣΑΝΤΖΕΡ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΓΓΕΡΗΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

«Κατά τύπους παρουσιάζονται ως κατηγορούμενοι επτά άνθρωποι κατά των οποίων διετυπώθη η κατηγορία ότι, διά μιάς προκηρύξεως εζήτησαν να προκαλέσουν μίσος και περιφρόνησιν κατά του Ανευθύνου παράγοντος. Η κατηγορία όμως αύτη αποτελεί την επιφάνειαν. Αποτελεί το πρόσχημα»

 • ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΑΛΛΩΣ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ

«Αν μόλις τώρα πείθωνται περί της σημασίας του ελληνικού έργου και του αναντικατάστατου της ελληνικής δυνάμεως εν Ανατολή, επταίσαμεν μεν και ημείς. Διότι δεν τους επείσαμεν ενωρίτερον, έπταισαν όνως και αυτοί, διότι απεστράγγισαν τελείως έως ότου μας είπουν –και πάλιν όχι συγκεκριμένως και απεριφράστως- ότι το αναγνωρίζουν. Αλλά πλέον δεν είνε αρκετόν αυτό διά να ριφθή η χώρα εις την υπερτάτην προσπάθειαν ην φαίνονται αναμένοντες παρ’ αυτής»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

«Ώστε υποκρισίαι και δικαιολογίαι δεν χωρούν. Ημείς έχομεν καθήκον να κτυπήσωμεν κατακέφαλα την Λερναίαν αυτήν Ύδραν των κομιτατζήδων. Δέον να συντρίψωμεν τας κεφαλάς της αμέσως και πριν ζωογονηθούν από ψευδοεπιτυχίας και πληρωμένας ρεκλάμας εξωνημένων οργάνων του Ευρωπαϊκού Τύπου. Εις το βορβορώδες ρεύμα της Βουλγαρικής ψευδολογίας, το οποίον από δεκαετηρίδων εξηκολούθησε και διέκοψεν ευτυχώς ο Ευρωπαϊκός πόλεμος, πρέπει να θέσωμεν ασφαλή φραγμόν τώρα, ότε αι πηγαί του ήρχισαν πάλιν να ρέουν ρυπαρότητας Κομιτατζήδων, τρυφερώς ανηγκαλισμένων αυτήν την φοράν Τούρκων, με τους οποίους έχουν κοινά τα κτηνώδη ένστικτα και κοινά τα επί των Βουλγαρικών συνόρων ορμητήρια των φόνων και των διώξεων»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
 • Ο ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

«Καθ’ ην στιγμήν ούτοι συζητούν περί συμφερόντων, καθ’ ην στιγμήν προσπαθούν να εύρουν τρόπον διανομής των λαφύρων παντός μέτρου τείνοντος προς την ενίσχυσιν αυτής δι’ ιδίων πόρωνων τα οποία έφερε διά του χρήματός του ο Ελληνικός λαός, θα ήτο άδικον ν’ απαιτηθή παρά της Ελλάδος η αναμονή, με την προϋπόθεσιν της αφαιρέσεως υπ’ αυτής του δικαιώματος προς λήψιν παντός μέτρου τείνοντος προς την ενίσχυσιν αυτής δι’ ιδίων πόρων. […] Κρίνουσα ούτω η Ελλάς δεν εσκέφθη να θίξη συμφέροντα των ξένων, φίλων της δισταζόντων ή φίλων της κακών. Υπελόγισε μόνον επί των ιδίων αυτής συμφερόντων»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΚΟΨΑΤΕ ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟΝ

«Αρκεττά η Ελλάς έδειξεν την ευπείθειαν και την υπομονήν της προς τα κελεύσματα και τας συμβουλάς των ισχυρών.Η περίοδος της αναμονής, όχι μόνον δεν έληξεν, αλλ’ εξακολουθεί διά της εξαντλήσεως των πόρων του έθνους, της αλκής της χώρας και του ορίου της υπομονής μας. Ολόκληρος και σύσσωμος ο Ελληνικός λαός βροντοφωνεί προς τους Κυβερνήτας του. Εμπρός!»

 • ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευοίωνα σημεία διά την βελτίωσίν της – Αι αποφάσεις των Αγγλικών Δικαστηρίων διά τα ναυάγια

www.ertnews.gr

Πηγή: https://www.ertnews.gr/news/anadromes/