Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 19 Ιουνίου 1922

Ειδήσεις

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 19 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η κυβέρνηση φέρεται να έχει καταρτίσει ‘’σχέδιον δράσεως στρατιωτικοπολιτικής προς τερματισμόν της εκκρεμότητος’’. Και ενώ οι αντιλήψεις της Κονσούλτας εμποδίζουν τη σύναψη αγγλο-ιταλικής συμφωνίας, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Ιταλία ‘’αποκλίνει υπέρ της γαλλικής απόψεως να μετάσχουν και οι εμπόλεμοι νεις την νέα Διάσκεψιν’’, υποστηρίζοντας τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπολέμων, στην Αθήνα πυκνώνουν οι φωνές εναντίον όσων ανέχονται ‘’την εγκληματικήν συνέχισιν της εγκαταλείψεως του διπλωματικού μετώπου της χώρας’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

«Η Ελλάς του διεθνούς μυστηρίου είδεν, ότι μόνον απωλείας συνεκόμισεν εκ της απαιτηθείσης μεθόσου. Η Ελλάς του κυβερνητικού μυστηρίου δεν θα συγκομίση ειμή μόνον καταστροφάς. Ήρκεσεν ενός και ημίσεως μηνός συνεταιρικός βίος διά να εξωθήση με αντίθετον ορμήν προς την αποσύνθεσιν όλας τας εν τη χώρα λειτουργίας»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

«Κατά γενομένους υπολογισμούς εκ μέρους των αρμοδίων, η κατεχομένη εν Μικρασία χώρα θα ηδύνατο ευχερώς να συνεισφέρη εις το τρίτον των δαπανών της συντηρήσεως του στρατού. Εάν η εισφορά αύτη ενεφανίζετο, ως κατ’ ανάγκην θα εμφανισθή, ως αυτοπροαίρετος θα προσέθετεν μίαν ακόμη απόδειξιν περί της ακλονήτου αποφάσεως των Μικρασιατών όπως μη επανέλθωσιν υπό τον Οθωμανικόν ζυγόν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΔΙΚΑΙ…

«Αλλ’ ας το γνωρίζουν, ουδέν μέτρον, και ουδεμία τρομοκρατία δύναται να επιβάλουν την σιγήν. […] Αρκεί να τείνετε ους, όπως την ακούσετε. Αρκεί να θελήσετε ν’ ακούσετε! Όταν εκχειλίζη ο ποταμός, ουδέν είνε ικανόν να τον ανακόψη! Αλλ’ ας αναμείνωμεν, ότι το κακουργιοδικείον της Λαμίας θ’ ακούση την φωνήν των υπέρ της ελευθερίας φρονημάτων του ελληνικού λαού και θ’ αθωώση τους εκλεκτούς άνδρας, οίτινες, ανεξαρτήτως της ουσίας των φρονημάτων των, εθεώρησαν καθήκον των να είπουν, ως ελεύθεροι Έλληνες πολίται, τας γνώμας των»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΤΑ ΥΠΑΤΟΙ ΑΡΜΟΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΕΤΕΡΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Οι κυβερνώντες την Ιταλίαν (…) θέλουν να ιδρύσουν επί του πτώματος της Ελλάδος νέαν Ιταλικήν Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν, μετατρέποντες τα Δωδεκάνησα και την Νοτιοδυτικήν Μικρασίαν εις Ιταλικήν αποικίαν […] Η προσπάθεια της Ιταλικής πολιτικής εκεί τείνει λυσσαλέα και ακατάβλητος και η Ελληνική Κυβέρνησις, εάν έχη συναίσθησιν των ευθυνών της και είνε Κυβέρνησις πράγματι της Ελλάδος οφείλει ν’ αντιδράση διά της σθεναρωτέρας ενεργείας κατά του Ιταλικού κινδύνου και προλάβη και εξουδετερώση αυτόν» 

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

«Ώστε υποκρισίαι και δικαιολογίαι δεν χωρούν. Ημείς έχομεν καθήκον να κτυπήσωμεν κατακέφαλα την Λερναίαν αυτήν Ύδραν των κομιτατζήδων. Δέον να συντρίψωμεν τας κεφαλάς της αμέσως και πριν ζωογονηθούν από ψευδοεπιτυχίας και πληρωμένας ρεκλάμας εξωνημένων οργάνων του ΕυρωπαΪκού Τύπου. Εις το βορβορώδες ρεύμα της Βουλγαρικής ψευδολογίας, το οποίον από δεκαετηρίδων εξηκολούθησε και διέκοψεν ευτυχώς ο Ευρωπαϊκός πόλεμος, πρέπει να θέσωμεν ασφαλή φραγμόν τώρα, ότε αι πηγαί του ήρχισαν πάλιν να ρέουν ρυπαρότητας Κομιτατζήδων, τρυφερώς ανηγκαλισμένων αυτήν την φοράν Τούρκων, με τους οποίους έχουν κοινά τα κτηνώδη ένστικτα και κοινά τα επί των Βουλγαρικών συνόρων ορμητήρια των φόνων και των διώξεων»

ΕΣΤΙΑ

 • ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ !

«Δεν θα επιτύχη λοιπόν εκείνο, το οποίον ζητεί η Κυβέρνησις, να μη φθάση μέχρι του λαού καμμία κρίσις επί της πολιτικής της. Αν είχε πολιτικόν αισθητήριον οιαςδήποτε δυνάμεως, θα ηδύνατο να κρίνη πώς δέχεται ο λαός αυτά τα μέτρα από την συζήτησιν, η οποία γίνεται επί της πιθανής εφαρμογής του Στρατιωτικού Νόμου. Ήρκεσε να διαταχθούν αι Κυβερνητικαί εφημερίδες να υποδείξουν το μέτρον, διά να σχηματισθή εις την Κοινήν Γνώμην η πεποίθησις ότι πολύ δυσάρεστοι αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν, επί των οποίων η Κυβέρνησις χρειάζεται σκότος και σιωπήν»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΜΑΤΑΙΩΣΑΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟΝ !

«Αλλ’ εκεί, όπου έφθασαν τα πράγματα, το συμφέρον της Πατρίδος πρέπει να κυριαρχήση και να επιβληθή. Κηρύξατε λοιπόν, τον στρατιωτικόν νόμον […] Με σύνθημα : Ζήτω η Πατρίς, κάτω το Κόμμα! Χωρήσατε εις την εμπέδωσιν της τάξεως και την εκκαθάρισιν της χώρας από τα ληστρικά και άλλα ύποπτα στοιχεία. Δημιουργοί σεις του κακού, προσπαθήατε να το αναστείλετε, χάριν της πατρίδος, ήτις επέπρωτο, φευ! Να περισπάται και εσωτερικώς, διότι εσείς μόνον τους βενιζελικούς διώκετε από πνεύμα εκδικητικόν και από τον αστήρικτον φόβον, μήπως αυτοί κάμουν ό,τι σεις εκάματε…»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – ‘’ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ’’ – ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Ο στρατιωτικός νόμος, εις χείρας αποτυχημένων κυβερνητών από οργάνου εθνικής σωτηρίας μετατρέπεται μοιραίως εις όργανον προσωπικής στερεοποιήσεως και κομματικής αμύνης […] Αλλ’ επειδή είνε ταυτοχρόνως και πολύ σοβαρόν, αφορά και την εθνικήν Κοινήν γνώμην της οποίας το αίσθημα δεν δύναται να έχη άλλως ειμή ως εξής. Ότι ο στρατιωτικός νόμος, ούτινος η ανοχή αποτελεί την υψίστην εκδήλωσιν της εμπιστοσύνης μιας χώρας προς την Κυβέρνησίν της, είνε ηθικώς δεδικαιολογημένος, μόνον ως απαρχή μεγάλων εθνικών έργων και ουχί ως επισφράγισις μεγάλων περιπλοκών και ατυχημάτων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 • ΕΠΑΙΝΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 • ΟΙ ΠΑΛΗΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

«Η Κυβέρνησις, αντί να συμβουλευθή την πείραν των είκοσι μηνών, αντί να ζητήση τας γνώμας του κ. Λόϋδ Τζώρτζ και του κ. Πουανκαρέ, εζήτησε τας γνώμας του κ. Στεργιάδου και του κ. Χατζηανέστη. Ιδού η μεγαλειτέρα απόδειξις, ότι και σήμερον ακόμη εξακολουθεί να ευρίσκεται μακράν της πραγματικότητος. […] Η Κυβέρνησις θα αποδειχθή, ότι ούτε μετά είκοσι μήνας αλλεπαλλήλων συμφορών, δεν κατώρθωσε να σχίση την σημαίαν της ‘’αυτοτελείας’’ διά να μη την χρησιμοποιήση ως σάβανον της Ελλάδος»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ

«Οδηγούν και πάλιν την Χώραν προς νέας πικρίας. Διά λόγους εθνικής φιλοτιμίας, εάν όχι πλέον διά λόγους εθνικής σωτηρίας, δεν είναι δυνατόν να επιτραπή, όπως και κατά το κρισιμώτατον τούτο στάδιον των υστάτων αποφάσεων του Έθνους εξακολουθούν να επηρεάζουν την κυβερνητικήν πυξίδα άνθρωποι μόνον αποτυχίας και θλίψεις συσσωρεύσαντες μέχρι σήμερον εις βάρος της Χώρας»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Τον τερματισμόν του πολέμου θα φέρωμεν, οιαιδήποτε και αν είνε ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕΣΩΝ, διά των ιδίων ημών δυνάμεων. Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. […] Ν’ αποβάλωμεν τους δισταγμούς και τας αναβολάς. Να παρουσιάσωμεν ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εν τη επιδιώξει του σκοπού μας. Να πείσωμεν τους Συμμάχους, ότι δεν δημιουργούμεν περιπλοκάς, αλλά προσπαθούμεν και τείνομεν παντί σθένει να διαλύσωμεν τας υπαρχούσας και ν’ αποκαταστήσωμεν διαρκή ειρήνην εις την Ανατολήν εξυπηρετούσαν και τα ιδικά μας και τα ιδικά των συμφέροντα»

 • Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ – ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΣΟΣ ΣΙΔΕΡΙΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ
 • ΤΟ ΓΕΥΜΑ

«Εικών, εικών προφανώς άκρου πολιτισμού, ορέξεως ισχυράς και πολιτικής ευφυούς, εδημοσιεύθη παριστάνουσα τον Γάλλον συγγραφέα κ. Κλώντ Φαρρέρ εις τράπεζαν πλήρη εδωδίνω και ποτών, περιστοιχιζόμενον υπό χανουμισσών. […] Η μουσική γλώσσα των Οθωμανίδων αρκεί διά να καλύψη τον θρήνον. Και το γεύμα προχωρεί εν αδιαπτώτω ευθυμία. Ενώ οι ευνούχοι παραστέκουν…»

www.ertnews.gr

Πηγή: https://www.ertnews.gr/news/anadromes/